Zbiranje pisnih zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin

 

 1. Predmet zbiranja pisnih zavezujočih ponudb
 2. Ljubljana, Vilharjeva cesta 23 in 25, Hacquetova ulica 4 in Hacquetova ulica 1a – nepremičnine v naravi predstavljajo poslovni kompleks dveh stavb s poslovnimi prostori različne namembnosti in parkirnimi mesti v treh kletnih etažah; ki se nahaja v neposredni bližini središča mesta, takoj za železniško progo in za železniško postajo Ljubljana. V naravi predstavljajo nepremičnine dva več-etažna povezana objekta s poslovnimi prostori, skupne površine 6.125,60 m2 in 405 parkirnih (garažnih) mest v treh kletnih etažah istih objektov ter pripadajoči del zemljišča.

Objekti so iz armiranobetonske skeletne konstrukcije. Objekti obsegajo tri kleti, pritličje in štiri nadstropja. Zgrajeni so bili leta 1997. Medstropne konstrukcije so armiranobetonske. Fasada je obložena s kamnitimi ploščami in toplotno izolirana. Okna so iz alu okvirjev in zastekljena s termopanom. Obdelava  tal notranjih prostorov je različna in sicer je industrijski tlak v garažah, iz kamnitih plošč v avlah, iz tapisona, parketa oziroma laminata v pisarniških prostorih in iz keramičnih ploščic v sanitarijah. Stene so večinoma ometane in popleskane, v določenih prostorih pa so stene obložene s sodobnimi materiali. V sanitarijah so stene obložene s keramiko. Objekti imajo električno, vodovodno in telekomunikacijsko napeljavo. Objekti imajo sistem protipožarne zaščite. Objekti imajo več dvigal, ki povezujejo vse etaže (od kleti do vrha). Določeni prostori imajo urejeno umetno prezračevanje in so klimatizirani. Ogrevanje prostorov je centralno iz lastne toplotne razdelilne postaje. Kanalizacija je speljana v javni kanalizacijski vod.

Iz zemljiške knjige in katastra stavb izhaja, da je Telekom Slovenije, d.d. etažni lastnik osmih samostojnih e-delov (poslovnih prostorov različne namembnosti) z naslednjimi identifikacijskimi podatki in kvadraturami, namenjenim prodaji:

 

– 2636-8089-86,   prostori prodajalne, površine                 58,10 m2;             Hacquetova ulica 4;

– 2636-8089-89,   prostori prodajalne, površine               123,00 m2;             Hacquetova ulica 4;

– 2636-8089-93,   prostori pisarne, površine                      30,80 m2;             Vilharjeva cesta 25;

– 2636-8089-94,   prostori pisarne, površine                      32,15 m2;             Vilharjeva cesta 25;

– 2636-8089-90,   prostori različne namembnosti          1.181,42 m2;            Vilharjeva cesta 25;

– 2636-8089-133, skladišče, površine                                 18,40 m2;            Vilharjeva cesta 25;

– 2636-8089-134, skladišče, površine                                 18,40 m2;            Vilharjeva cesta 25;

– 2636-8089-95,   prostori različne namembnosti          2.225,81 m2.            Vilharjeva cesta 23.

 

Predmet prodaje je tudi prostor prezračevalnega jaška, površine 110,71 m2 z ident. številko dela stavbe 2636-8097-109, na naslovu Hacquetova ulica  1a. Skupaj z navedenim etažnim delom stavbe se proda pripadajoče zemljišče skupne površine 32,18 m2 s parcelno številko 1761/73 in parcelno številko 1764/6, obe k. o. 2636 – Bežigrad.

Iz zemljiškega knjige in katastra stavb izhaja, da je Telekom Slovenije, d.d. tudi etažni lastnik  405 parkirnih (garažnih) mest v zgradbi s številko stavbe 8089, z naslednjimi identifikacijskimi podatki:

– 134  parkirnih mest v I. in III. kleti stavbe, ki predstavljajo 134 samostojnih etažnih delov stavbe z ident. številko stavbe 2636-8089; katerih skupna neto površina meri 1.710,15 m2.

– 261 parkirnih mest v II. kleti stavbe, ki predstavljajo en samostojni etažni del stavbe z ident. številko dela stavbe 2636-8089-457, katerih skupna neto površina meri 3.199,10 m2; predmetnim garažam (e-delu z oznako 2636-8089-457) pripadajo tudi dovozne poti skupne površine 4.461,05 m2.

Skupaj z vsemi navedenimi etažnimi deli stavb se prodaja tudi pripadajoče zemljišče skupne površine 1.753,22 m2 (več parcelnih številk).

Določene poslovne (tehnološke) prostore, skupne površine 346,60 m2 ter štiri parkirna (garažna) mesta, Telekom Slovenije, d. d. uporablja za izvajanje telekomunikacijske dejavnosti – za te bo Telekom Slovenije, d. d. z izbranim ponudnikom oziroma kupcem dogovoril in sklenil pogodbo o najemu teh tehnoloških prostorov in štirih parkirnih mestih. Pogoje uporabe in najema teh prostorov in parkirnih mest bosta Telekom Slovenije, d. d. in kupec dogovorila hkrati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe. Določena parkirna mesta Telekom Slovenije, d. d. oddaja v najem in so v  času  prodaje zasedena oziroma oddana v najem obstoječim uporabnikom oziroma pogodbenim najemnikom. Zato bo Telekom Slovenije, d. d. hkrati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, na izbranega ponudnika oziroma kupca prenesel vse pravice in obveznosti iz obstoječih najemnih pogodb.

Navedene nepremičnine prodamo kot celoto ali po delih.

Energetska učinkovitost stavbe: merjena  EI – dovedena  energija 87 kWh/m2a.

Izhodiščne prodajne cene posameznih delov stavbe (poslovni prostori in parkirna mesta) znašajo:

– od 1.800,00 EUR/m2 za pisarniške prostore in pripadajoče pomožne prostore;

– od 3.520,00 EUR/m2 za prostore prodajalne;

– od 1.055,00 EUR/m2 za tehnološke prostore in skladišča;

– od 12.500,00 EUR za parkirno mesto.

 

 1. Pogoji za sodelovanje – pogoji za oddajo pisnih zavezujočih ponudb za nakup
 2. Na podlagi zbiranja pisnih zavezujočih ponudb lastnik nepremičnin (prodajalec) ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi ponudba vsebuje vse objavljene pogoje.
 3. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe.
 4. Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv ponudnika, točen naslov, predmet ponudbe, ponujeno ceno ter način in rok plačila kupnine oziroma najemnine. Podpisati pa jo mora odgovorna oseba.
 5. V primeru prodaje oziroma interesa za nakup mora ponudnik v ponudbi navesti:

– za nakup celote (vseh nepremičnin skupaj) skupno ponujeno ceno v EUR v absolutnem znesku;

– za nakup posameznih delov oziroma poslovnih prostorov (za pisarniške prostore, pripadajoče pomožne prostore, prodajalno ter tehnološke prostore, skladišča) ponujeno ceno v EUR v absolutnem znesku za 1m2, po posameznih tipih prostorov;

– za nakup posameznih parkirnih mest ponujeno ceno v EUR v absolutnem znesku za 1 parkirno mesto.

Pri ponudbi za nakup posameznih delov oziroma poslovnih prostorov je ponudnik ob upoštevanju funkcionalno povezanih prostorov zavezan k nakupu le teh (npr. prostori s tehničnimi sredstvi, ki služijo določenemu delu poslovnih prostorov za katere kupec daje ponudbo).

V odvisnosti od vrste posameznih delov oziroma poslovnih prostorov, ki so predmet ponudbe ponudnik za odkup, je predmet odkupa tudi sorazmerni delež solastniških deležev objekta.

 1. V primeru prodaje celote, mora ponudnik v ponudbi dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen, da Telekom Slovenije, d. d. v delu poslovnih prostorov (346,60 m2) in na štirih parkirnih mestih, izvaja telekomunikacijsko dejavnost. Zato bosta prodajalec in potencialni kupec za ta del prostorov, hkrati s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, dogovorila in sklenila dolgoročno najemno pogodbo.
 2. Ponudnik mora v pisni ponudbi izjaviti, da je seznanjen s celotno vsebino objave, ki se nanaša na zbiranje pisnih zavezujočih ponudb za prodajo predmetnih nepremičnin.
 3. Ponudnik mora v pisni ponudbi dodatno izjaviti, da je seznanjen s prodajo obravnavanih nepremičnin po načelu »videno-kupljeno«.
 4. V primeru izvedbe pravnega posla, kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami ali davek na dodano vrednost na prodajno vrednost nepremičnin .
 5. Pisno ponudbo za nakup nepremičnin je potrebno v dveh izvodih poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: FIN nepremičninsko posredovanje Robert Fekonja s.p., Ljubljanska cesta 110, 1230 Domžale.
 6. Rok za predložitev ponudb je 28. 06. 2021. Za pravočasno prejete bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: FIN nepremičninsko posredovanje Robert Fekonja s.p., Ljubljanska cesta 110, 1230, najkasneje do 28.06. 2021 do konca dne.
 7. Komisija za odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev bo obravnavala vse prejete ponudbe, vsi ponudniki pa bodo obveščeni o nadaljnjem postopku v 15. dneh po poteku roka za zbiranje pisnih zavezujočih ponudb.

 

III. Informacije

Vse informacije v zvezi z zbiranjem pisnih zavezujočih ponudb za prodajo ter ogledom nepremičnin dobijo ponudniki pri posredniku FIN nepremičninsko posredovanje Robert Fekonja s.p., vsak delovni dan, na telefonski številki: 041 270 251 ali po elektronski pošti na e-naslovu: info@fin-nepremicnine.si.